Op uw energierekening staan niet alleen bedragen voor gas en stroom, maar ook de bijdrage voor de netbeheerder en energiebelasting. Wat is energiebelasting precies? We leggen het u graag uit.

Wat is energiebelasting?

Over de energie die wij u leveren, betaalt u energiebelasting. Heel deftig heet het 'regulerende energiebelasting' (REB). De overheid wil met energiebelasting namelijk 'reguleren' dat u zuinig omgaat met energie. Dat is belangrijk, want energie uit fossiele brandstoffen is schadelijk voor het milieu. Bovendien raken de fossiele brandstoffen ooit op. Samen met de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) vormt de energiebelasting de overheidsheffingen die op uw energierekening vermeld staan.

Hoeveel energiebelasting betaalt u?

De hoogte van de energiebelasting wordt bepaald aan de hand van uw verbruik. Hoe meer energie u verbruikt in uw huishouden, hoe hoger de energiebelasting is die u moet betalen. Hier worden ieder jaar nieuwe prijsafspraken over gemaakt.

Wanneer betaalt u energiebelasting?

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat wanneer de volgende twee criteria op uw situatie van toepassing zijn, u energiebelasting moet betalen, namelijk:

  • Wanneer u aardgas of elektriciteit verbruikt die u via een gas- of elektriciteitsbeurs geleverd krijgt.
  • Wanneer u aardgas of elektriciteit verbruikt die is opgewekt uit onzuivere biomassa.

Er zijn nog andere bepalingen, maar die zijn vaak niet op u als consument van toepassing.

En wanneer niet?

Niet iedereen betaalt energiebelasting. De Nederlandse overheid heeft een lijstje opgesteld met voorwaarden waaraan u moet voldoen om vrijgesteld te worden. U betaalt geen energiebelasting wanneer:

  • U zelf elektriciteit opwekt met duurzame energiebronnen.
  • U energie moet opwekken met behulp van een noodgenerator of andere noodinstallatie bij een storing.
  • U zelf gas wint uit biomassa.
  • U stroom opwekt met behulp van een installatie voor warmtekrachtkoppeling.

Wat gebeurt er met de energiebelasting?

U betaalt die energiebelasting via uw energierekening aan ons. Wij dragen dat geld vervolgens af aan de overheid. Omgekeerd geeft de overheid ook geld aan ons. Energiebedrijven die groene stroom leveren krijgen namelijk subsidies. Dat maakt het voor ons makkelijker om meer groene stroom te gaan maken, wat weer beter is voor het milieu.

Betaalt u ook energiebelasting voor groene stroom?

In het verleden betaalde u over groene stroom geen belasting. Met de invoering van de REB, in 1996, is dat veranderd. Tegenwoordig betaalt u energiebelasting over alle energie, dus ook over groene stroom. Om groene stroom toch betaalbaar te houden, geeft de overheid ons nu dus subsidies om groene stroom te maken.

Is de opslag duurzame energie- en klimaattransitie ook energiebelasting?

In 2013 voerde de overheid de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) in. Net als de energiebelasting betaalt u ODE over alle gas en stroom. Toch is er een verschil. Het geld van de energiebelasting gaat grotendeels naar de Nederlandse schatkist. De regering mag het weer besteden. Het geld van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie gaat echter in een speciaal potje. Hieruit wordt de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) betaald. Geld uit dit potje gaat alleen naar bedrijven die energie produceren waarbij ze het milieu niet of nauwelijks mee belasten. De opslag duurzame energie- en klimaattransitie is dus echt bedoeld om meer duurzame energie te produceren.

Wat is vermindering energiebelasting?

Energiebelasting is bedoeld als prikkel om zuiniger met energie om te gaan. Dat heeft alleen zin als er echt iets te bezuinigen valt. Hoe zuinig u ook bent, een bepaalde hoeveelheid energie hebt u gewoon nodig. De energiebelasting over dat deel krijgt u terug. Dat heet de 'vermindering energiebelasting', ook wel bekend als de heffingskorting. Het is een vast bedrag voor ieder huishouden.

Een stichting, kerkelijke gemeente of vereniging kan zelf in aanmerking komen voor een teruggave. Dit geldt dan niet voor het gehele bedrag, maar voor een deel.

Is regiotoeslag ook energiebelasting?

Op uw energierekening staat ook 'regiotoeslag' voor het gas dat u van ons koopt. Bij 'toeslag' denkt u misschien aan belasting, maar de regiotoeslag gaat niet naar de overheid. De regiotoeslag gaat naar de beheerder van het gasnetwerk. Nederland is verdeeld in regio's. Het gas komt grotendeels uit Groningen. Hoe verder uw regio van Groningen vandaan ligt, hoe meer regiotoeslag u betaalt.

Wat is Ecotax?

Ecotax is de belasting op het verbruik van elektriciteit en gas en wordt geheven op energie die is opgewekt uit milieuonvriendelijke bronnen. Op deze manier probeert de overheid de lage kosten van energieopwekking uit fossiele brandstoffen te verhogen en alternatieve energie juist aantrekkelijker te maken. Met de opbrengsten van de Ecotax geeft de overheid extra geld aan bedrijven die groene stroom opwekken. De bedoeling is dat er daardoor meer groene stroom geproduceerd zal gaan worden, wat beter voor het milieu is.

Ecotax is energiebelasting

Ecotax wordt ook wel regulerende energiebelasting genoemd (REB). Het werd al in 1966 ingevoerd om bewust energiegebruik te stimuleren. Ecotax is een ander woord voor energiebelasting of overheidsheffingen, zoals u dat tegenwoordig op uw energierekening ziet staan. Deze belasting betaalt u ter compensatie van de vervuiling die het verbruik van energie tot gevolg heeft. De overheid wil daarmee bereiken dat u zuiniger en bewuster met de beschikbare energie omgaat, omdat een hoger verbruik direct in uw portemonnee voelbaar is. De Ecotax wordt via uw energierekening betaald aan uw energieleverancier, die het vervolgens afdraagt aan de overheid.

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie

Sinds het begin van 2013 is er een heffing opslag duurzame energie- en klimaattransitie aan uw energierekening toegevoegd. Naast de al bestaande energiebelasting is deze heffing ingevoerd om de investeringen in duurzame energie nog verder te stimuleren. Deze heffing is ook een Ecotax en betaalt u per verbruikte eenheid elektriciteit of gas. Het doel van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie is om een speciale subsidieregeling te betalen. Een bedrijf of ondernemer die energie produceert op een milieuvriendelijke manier kan aanspraak maken op een deel van het geld dat door alle energieverbruikers bij elkaar is gebracht. Deze subsidieregeling wordt in zijn geheel betaald van de opbrengsten van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie.

Geen belastingverschil tussen groene en grijze stroom

Tot een tiental jaren geleden werd over het gebruik van groene stroom geen belasting geheven. Groene stroom is duurzame elektriciteit die milieuvriendelijk is opgewekt, bijvoorbeeld met windmolens of zonnepanelen. Tegenwoordig wordt groene stroom ook belast. Met de opbrengsten hiervan geeft de overheid geld aan bedrijven die zo nog meer groene stroom kunnen maken.

Vermindering energiebelasting

Hoe zuinig u ook bent met energie, u heeft een bepaalde basisbehoefte om in ieder geval uw koelkast te kunnen gebruiken of uw huis te verlichten als het donker is. Daarom heeft de overheid een bepaalde minimumbehoefte vastgesteld, waarover u geen belasting hoeft te betalen. Deze belastingkorting heet ook wel de vermindering energiebelasting (voorheen heffingskorting) en wordt per elektriciteitsaansluiting op de energierekening in mindering gebracht.

Minder Ecotax betalen? Neem zonnepanelen

U betaalt minder Ecotax wanneer u zelf duurzame energie opwekt. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen. Alle door u opgewekte stroom mag u dan verrekenen met uw verbruik voor dezelfde prijs die uw energieleverancier vraagt voor stroom. Als u meer opwekt dan u verbruikt, dan krijgt u de kale elektriciteitsprijs (zonder energiebelasting) van uw energieleverancier zelfs terug.