Aanvullende voorwaarden online dienstverlening

Op de online diensten zijn de voorwaarden van toepassing die voor de afname van de desbetreffende diensten of producten gelden met inachtneming van hetgeen gesteld is onder de Privacyverklaring.

De aan een gebruiker ter beschikking gestelde gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. De gebruiker van de online diensten verbindt zich ertoe alles te doen om de geheimhouding van gebruikersnaam en wachtwoord te verzekeren. De gebruiker dient misbruik, verlies, ontvreemding of anderszins in verkeerde handen geraken van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord dan wel andere geconstateerde onregelmatigheden onmiddellijk na ontdekking aan Essent te melden. Essent is niet verantwoordelijk voor gebruik of misbruik van de gebruikersnaam en wachtwoord door derden, tenzij Essent toerekenbaar is tekortgeschoten in haar zorgvuldigheidsverplichtingen jegens de gebruiker.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van zijn/haar persoonlijke gegevens, zoals wijziging van het e-mailadres en andere wijzigingen die voor Essent van belang zijn voor het kunnen aanbieden van de online diensten.

Bij verschillen tussen gegevens en informatie vanuit de online diensten enerzijds en de administratie van Essent anderzijds, prevaleren de gegevens in de administratie van Essent, tenzij de gebruiker aantoont dat deze onjuist zijn.

Voorwaarden VerbruiksManager