Privacytoelichting kwartier/uurwaarden slimme meter

Wij willen je graag volledig informeren wat het voor jou als klant betekent als je toestemming geeft voor het opvragen van de kwartier/uur waarden van je slimme-meter. In deze privacytoelichting lichten we dit nader toe.

1. Met je toestemming verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende doelstelling

We willen het stroom- en gasverbruik van onze klanten nog beter voorspellen en inkopen. 
Door de opkomst van bv. zonnepanelen, elektrische auto’s en warmtepompen ontstaan er meer schommelingen in het energieverbruik. Als wij inzicht hebben in de (technische) gegevens over je aansluiting  en de  meterstanden van je stroomaansluiting(en) per kwartier en van je gasaansluiting(en) per uur, kunnen wij beter inschatten op welke momenten onze klanten energie bij ons afnemen en zo de inkoop van stroom en gas verbeteren. 

2. Welke gegevens worden verwerkt en hoe worden deze verkregen?

  • Meetgegevens waaronder je stroom meterstand per kwartier en je gas meterstand per uur. Zo hebben wij inzicht in je verbruik gedurende de dag, maand en jaar en eventuele terug levering aan het net. Deze gegevens worden door de netbeheerder verkregen via je slimme meter en aan Essent beschikbaar gesteld.
  • Verbruiksgegevens en (technische) gegevens van je aansluiting(en) zoals de postcode van je aansluiting en verwacht jaarverbruik. Zo kunnen we bv. het gemiddelde verbruikspatroon voor aansluitingen met of zonder zonnepanelen vaststellen. Deze gegevens zijn afkomstig van je netbeheerder.
  • Contractgegevens zoals je klantnummer dat geregistreerd staat bij Essent. Zo kunnen wij bij een wijziging in het verbruikspatroon zien dat het om een verhuizing gaat.
  • Bij toestemming, geef je deze direct voor alle actieve leveringsadressen en producten die onder je, huidige of toekomstige, overeenkomst vallen. Als contractant sta je er voor in dat alle (mede)bewoners op deze leveringsadressen geïnformeerd zijn en toestemming hebben gegeven. Essent kan verlangen dat de contractant een schriftelijke verklaring met deze toestemming(en) van (mede)bewoners overlegt.

3. Wie verwerkt deze persoonsgegevens?

Essent Retail Energie B.V. maakt deel uit van de E.ON groep. Binnen deze groep worden (persoons)gegevens verwerkt en gedeeld. Onder de verwerking verstaan we het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, analyseren, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. De in hoofdstuk 2 genoemde (persoons)gegevens worden enkel verwerkt door onderstaande juridische identiteiten.

Juridische identiteit Proces-rol Rol omschrijving
Essent Retail Energie B.V. Verwerkingsverantwoordelijke Opvragen en doorsturen van gegevens
Essent IT B.V. Verwerker Opslag van gegevens
E.ON Energy Markets GmbH Verwerker Opslag van gegevens
Essent Sales Portfolio Management B.V. Verwerker Analyseert de gegevens en past hierop het inkoopbeleid aan voor het totale klantenbestand van de leverancier

4. Profilering

Wij verzamelen, combineren en aggregeren (persoons)gegevens in verbruikscategorieën voor stroom en gas. Het analyseren van deze categorieën stelt ons in staat om op de korte en lange termijn het inkoopbeleid per verbruikscategorie vast te stellen. In dit geval geef je alleen toestemming voor het verwerken van de gegevens die staan genoemd onder punt 2: “Welke gegevens worden verwerkt en hoe worden deze verkregen?”. Bij het maken van de profielen per verbruikscategorie zullen we alleen (persoons)gegevens gebruiken waar je toestemming voor hebt gegeven. Deze profielen hebben geen directe impact op individuele aansluitingen maar worden enkel gebruikt voor inkoop op de groothandelsmarkt.

5. Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Zodra je toestemming geeft, gebruiken we deze gegevens zo lang dat nodig is voor bovenstaand doel met een maximum van 36 maanden nadat we de data hebben verkregen. Deze termijn is van belang zodat we zowel korte als lange termijn trends die invloed hebben op het verbruik kunnen analyseren, zoals (extreme) weersituaties en de opkomst van elektrisch vervoer. We verwijderen of anonimiseren deze gegevens na de periode van 36 maanden of wanneer je overstapt van leverancier of wanneer je jouw mandaat intrekt.

6. Grondslagen voor de verwerking van je gegevens

Op basis van jouw vrij gegeven en ondubbelzinnige toestemming verwerken we bovenstaande gegevens voor het doeleinde zoals beschreven in hoofdstuk 1: “Met je toestemming verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende doelstelling”.

7. Je rechten

Je hebt de keuze of je ons toestemming geeft. Als je geen toestemming geeft dan zullen wij jouw gegevens niet voor het bovengenoemde doeleinde gebruiken en krijgen wij geen toegang tot de meterstanden van je stroomaansluitingen(en) per kwartier en/of meterstanden van je gasaansluiting(en) per uur. Als je ons toestemming hebt gegeven, kun je deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken via het instellingen menu van de website of app. Zodra je de toestemming intrekt stoppen we met het verwerken van je gegevens.

Je hebt het recht ons te verzoeken om je gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat je gebruik wilt maken van je recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van je gegevens. Ook kan je verzet aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Voor het uitoefenen van je rechten neem je contact met ons op of e-mail ons op FG@essent.nl. We reageren binnen vier weken op je verzoek. Bij vragen of klachten heb je het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. We gaan netjes om met je slimme meter-gegevens

Uiteraard beschermen wij je persoonsgegevens en houden wij ons aan alle bestaande wet- en regelgeving. Ook hebben we samen met andere energieleveranciers hier afspraken over gemaakt in de ‘Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012’.

9. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die beogen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens krijgt of deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor zorgen dat de persoonsgegevens verloren gaan. De verwerkers, zoals genoemd in hoofdstuk 3, verplichten we om volgens onze instructies en onze (beveiligings)standaarden met je persoonsgegevens om te gaan.

10. Wijzigingen

Wij kunnen deze privacytoelichting wijzigen. Als wij significante wijzigingen doorvoeren informeren wij je hierover. Deze privacytoelichting is laatstelijk gewijzigd op 3-11-2021.

11. Vragen

Heb je na het lezen van deze privacytoelichting nog vragen over de bescherming van je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.