Voorbeeld jaarrekening

Wij geven u graag een voorbeeld. Om de verschillende onderdelen ziet u kaders. Als u hier op klikt, verschijnt de uitleg bij het betreffende onderdeel. De bedragen die u ziet, zijn fictief.

A Factuurgegevens

Close

EAN-code gas
De unieke code van uw gasaansluiting, toegekend door uw netbeheerder.

EAN-code elektriciteit
De unieke code van uw elektriciteitsaansluiting, toegekend door uw netbeheerder.

Leveringsadres
Het adres waarop de energie geleverd wordt en waar deze factuur betrekking op heeft.

Klantnummer
Uw persoonlijke nummer binnen Essent.

Machtiging
Het unieke nummer van uw incassomachtiging aan Essent.

Factuurdatum
Op deze dag is uw jaarrekening opgemaakt.

Factuurnummer
De unieke code van deze rekening.

Gebruikersnaam Mijn Essent
Veel klanten maken voor al hun energiezaken gebruik van Mijn Essent. Zij vinden hier hun gebruikersnaam.

B Correspondentieadres

Close

De adresgegevens waarnaar alle correspondentie wordt verstuurd.

C Verbruik

Close

Hier staat het totale verbruik elektriciteit (kWh) en/of gas (m3), gedurende de leveringsperiode waar deze jaarrekening betrekking op heeft. Dit verbruik is gebaseerd op de meterstanden die door uw netbeheerder zijn opgenomen of door u zijn doorgegeven. Als u deze niet (op tijd) heeft doorgegeven, heeft de netbeheerder een schatting gemaakt.

D Producten

Close

Hier staan de producten die u afneemt en waarover uw verbruik wordt berekend.

E Kosten

Close

Netbeheerkosten
Dit zijn de kosten die wij namens uw regionale netbeheerder in rekening brengen voor:

  • het gebruik van het elektriciteits- en gasnet
  • de meterhuur
  • het meterbeheer
  • het meteronderhoud
Wij hebben geen invloed op de hoogte van deze kosten.

Energiebelasting
Deze belasting wordt vastgesteld door de overheid. Wij innen deze bedragen bij u en dragen dit af aan de overheid. De hoogte van de energiebelasting is afhankelijk van de hoogte van uw elektriciteits- en gasverbruik. Energiebelasting is ingevoerd om een verantwoord verbruik van energie te stimuleren. Opslag Duurzame Energie Deze kosten worden vastgesteld door de overheid. Wij innen deze bedragen bij u en dragen dit af aan de overheid. De hoogte is afhankelijk van de hoogte van uw elektriciteits- en gasverbruik. Opslag Duurzame Energie wordt als aparte belasting door de overheid geheven om burgers en bedrijven inzicht te geven in welk bedrag ze betalen voor de stimulering van duurzame energie.

F Extra

Close

Door u geactiveerde extra services
Als u extra services van Essent heeft, vindt u deze hier.

Service- en administratiekosten
Betaalt u via een handmatige betaling, dan vindt u hier het bedrag dat Essent u daarvoor in rekening heeft gebracht (2,82 euro per maand inclusief btw).

Kortingen
Betaalt u per automatische incasso, dan ontvangt u een korting van 2,42 euro per maand inclusief btw. Deze korting maal het aantal maanden dat u per automatische incasso heeft betaald, vindt u hier.

G Totale-kosten

Close

Totaal werkelijke kosten, exclusief btw
Hier staat het totaalbedrag van de bovengenoemde kosten, exclusief btw.

Totaal werkelijke kosten, inclusief btw
Hier staat het totaalbedrag van de bovengenoemde kosten, inclusief btw.

Termijnbedragen
Hier staat het totaal van de in rekening gebrachte termijnbedragen van het afgelopen verbruiksjaar. Bij het opstellen van de jaarrekening zijn wij ervan uitgegaan dat u alle termijnen heeft voldaan.

H Door u te ontvangen

Close

Door u te ontvangen / betalen
Dit is het verschil tussen de kosten van het werkelijke verbruik en de vooraf gefactureerde termijnbedragen. Dit kan betekenen dat u geld ontvangt of moet bijbetalen op basis van uw verbruik. Een door u te ontvangen bedrag wordt verrekend met eventueel nog openstaande bedragen. Het nieuwe termijnbedrag is losgekoppeld van de jaarrekening. Betaalt u via een handmatige betaling, dan ontvangt u een aparte factuur voor het eerste termijnbedrag van het nieuwe verbruiksjaar. Als u per automatische incasso betaalt, wordt dit termijnbedrag binnenkort afgeschreven.

I Termijnbedragen

Close

Dit is uw nieuwe termijnbedrag. Dit bedrag betaalt u maandelijks om ervoor te zorgen dat u niet in één keer een groot bedrag hoeft te voldoen aan het einde van het verbruiksjaar. Het termijnbedrag is gebaseerd op uw verwachte jaarverbruik. Bij het berekenen wordt rekening gehouden met uw verbruik van het afgelopen jaar, de weersinvloeden en eventueel te verwachten prijswijzigingen in de energiemarkt. Het nieuwe termijnbedrag is losgekoppeld van de jaarrekening. Betaalt u via handmatige betaling, dan ontvangt u hiervoor een aparte rekening. Betaalt u per automatische incasso, dan wordt dit bedrag binnenkort afgeschreven.

Gebruikersnaam Mijn Essent
Hier staat uw gebruikersnaam voor Mijn Essent.

J Verbruik-elektriciteit

Close

Voor elektriciteit kan het zijn dat er 2 telwerken aanwezig zijn. In dat geval worden beide op uw factuur vermeld. Vooraan staat het totale verbruik van elektriciteit in kWh over de verbruiksperiode. Dit is het verschil tussen de beginstanden en de eindstanden. We baseren dit verbruik zoveel mogelijk op werkelijke meterstanden. Als we de meterstanden niet(op tijd) ontvangen, worden de standen geschat. Dit kan leiden tot een verschil met de werkelijke standen. Afhankelijk van de situatie kan dit gecorrigeerd worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de meterstanden. Als u dit niet heeft gedaan, wordt er geen correctie gemaakt. De eventuele verschillen tussen de werkelijke en de geschatte standen worden automatisch op volgende jaarrekening weer verrekend, mits u inmiddels de juiste standen heeft doorgegeven.

K Verbruik-gas

Close

Vooraan staat het totale verbruik van gas in m3 over de verbruiksperiode. Dit is het verschil tussen de beginstanden en de eindstanden plus de correctiefactor gas. Om uw daadwerkelijke gasverbruik te bepalen, wordt uw verbruik herberekend op basis van de correctiefactor van uw aansluiting. Deze correctiefactor geeft de verbrandingswaarde van een brandstof aan. Hoe hoger de correctiefactor van een brandstof, hoe minder ervan nodig is om dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen. Door kleine afwijkingen in de correctiefactor van het gas dat in Nederland wordt geleverd, krijgt u soms meer of minder energie dan uw gasmeter aangeeft. De correctie van het verbruik op basis van de correctiefactor wordt de correctiefactor gas genoemd.

L Meterstanden

Close

Beginstand
De beginstand is de meterstand aan het begin van de afrekenperiode. Deze meterstand kan door de netbeheerder opgenomen zijn of is door u doorgegeven. Indien de werkelijke meterstanden niet (tijdig) zijn doorgegeven dan is er door de netbeheerder een schatting gemaakt.

Eindstand
De eindstand is de meterstand aan het einde van de afrekenperiode. Deze meterstand kan door de netbeheerder opgenomen zijn of is door u doorgegeven. Indien de werkelijke meterstanden niet (tijdig) zijn doorgegeven, dan is door de netbeheerder een schatting gemaakt.

M Verbruik-historie

Close

Hier ziet u het totaalverbruik van elektriciteit en gas per verbruiksjaar.

N Eerder

Close

Hier vindt u een overzicht van de in rekening gebrachte termijnbedragen voor het afgelopen verbruiksjaar. De weergegeven termijnbedragen zijn in mindering gebracht op deze factuur, het totaalbedrag ziet u op de voorzijde terug onder 'Af: in rekening gebrachte termijnbedragen (incl. btw)'.

Let op: dit is geen betalingsoverzicht. Niet betaalde termijnbedragen worden weergegeven in dit overzicht en hiervoor blijft uw betalingsverplichting staan. Bij het opstellen van de factuur zijn wij ervan uitgegaan dat u alle termijnbedragen heeft betaald.

O Specificatie

Close

Hier ziet u een specificatie van de btw op de gehele factuur. Per kop wordt aangegeven welk btw-tarief van toepassing is. Het totale btw-bedrag wordt verrekend met de reeds gefactureerde btw in het termijnbedrag. Het resterende bedrag staat achter: btw in saldo jaarrekening.