Online dienstverlening

Aanvullende voorwaarden online dienstverlening

Op de online diensten zijn de voorwaarden van toepassing die voor de afname van de desbetreffende diensten of producten gelden met inachtneming van hetgeen gesteld is onder de Privacyverklaring.

Aan een gebruiker ter beschikking gestelde wachtwoord is strikt persoonlijk. De gebruiker van de online diensten verbindt zich ertoe alles te doen om de geheimhouding van het wachtwoord te verzekeren. De gebruiker dient misbruik, verlies, ontvreemding of anderszins in verkeerde handen geraken van het wachtwoord dan wel andere geconstateerde onregelmatigheden onmiddellijk na ontdekking aan Essent te melden. Essent is niet verantwoordelijk voor gebruik of misbruik van het wachtwoord door derden, tenzij Essent toerekenbaar is tekortgeschoten in haar zorgvuldigheidsverplichtingen jegens de gebruiker.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van zijn/haar persoonlijke gegevens, zoals wijziging van het e-mailadres en andere wijzigingen die voor Essent van belang zijn voor het kunnen aanbieden van de online diensten.

Bij verschillen tussen gegevens en informatie vanuit de online diensten enerzijds en de administratie van Essent anderzijds, prevaleren de gegevens in de administratie van Essent, tenzij de gebruiker aantoont dat deze onjuist zijn.

Voorwaarden VerbruiksManager

Voor VerbruiksManager gelden een aantal uitgangspunten en voorwaarden:

 • De uitkomsten zijn slechts indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • De adviezen tot aanpassing van het termijnbedrag zijn gebaseerd op de bij Essent bekende voor jou geldende tarieven.
 • Wijzigingen in de kosten voor derden gefactureerd, kunnen ook invloed hebben op je jaarrekening. Deze stijgingen worden niet meegenomen in de adviezen tot aanpassing van het termijnbedrag.
 • De adviezen tot aanpassing van het termijnbedrag zijn indicatief en geven geen garantie voor het uiteindelijk door je te betalen of te ontvangen bedrag dat op je jaarafrekening staat.
 • Om VerbruiksManager te kunnen gebruiken stem je ermee in om één keer per twee maanden van Essent een e-mail te ontvangen met daarin het verzoek je meterstanden door te geven.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van meterstanden indien je het termijnbedrag aanpast. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het doorgeven van meterstanden ten behoeve van de jaarrekening. Bij verkeerd of niet (tijdig) doorgeven van de meterstanden kan het zijn dat je toch moet bijbetalen.
 • Wijzigingen termijnbedrag: als je op basis van de adviezen tot aanpassing van het termijnbedrag besluit om dit bedrag aan te passen, kun je dat online doen. Essent geeft echter geen garantie dat je door je termijnbedrag aan te passen, je aan het einde van het jaar geen bedrag hoeft bij te betalen of terugkrijgt.
 • Indien Essent bij je vorige jaarrekening geen meterstanden van je heeft ontvangen, is je jaarrekening op basis van een berekening tot stand gekomen. Dit kan een onjuist beeld geven bij de uitkomsten van deze service.
 • Als je tijdens het gebruik van deze service verhuist, is deze service niet meer op je situatie van toepassing en kun je pas weer 3 maanden na verhuizing gebruik maken van deze service.
 • Essent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.
 • De uitkomsten kunnen niet als aanbieding/offerte van Essent worden beschouwd.
 • Op deze dienstverlening zijn eveneens de algemene sitevoorwaarden van www.essent.nl van toepassing.