Wat zijn de klimaatdoelen en waar dienen ze voor?

U hebt misschien weleens van de klimaatdoelen gehoord. Maar wat zijn die doelen precies en wat is de achtergrond? Hieronder hebben we de hoofdzaken voor u op een rij gezet.

Wat zijn de klimaatdoelen?

Er zitten te veel broeikasgassen in de lucht. Daardoor verandert het klimaat. De klimaatdoelen houden in dat het klimaat niet al te sterk mag veranderen. Om die doelen te bereiken moeten we de hoeveelheid broeikasgassen terugdringen. Dat kan alleen als alle landen de nodige maatregelen nemen, bijvoorbeeld door steeds meer gebruik te maken van zonne-energie.

Wat zijn broeikasgassen?

Broeikasgassen zijn gassen die bijdragen aan het broeikaseffect. Het broeikaseffect houdt in dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Het bekendste broeikasgas is kooldioxide (CO2), maar er zijn er veel meer. Ook waterdamp is een broeikasgas. Aan de ene kant moeten we blij zijn met broeikasgassen. Zonder broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op aarde 18 graden onder nul zijn. Brr. Aan de andere kant moet het broeikaseffect ook weer niet te sterk worden.

Waarom zijn de klimaatdoelen afgesproken?

Dat het gemiddeld warmer wordt, lijkt misschien aantrekkelijk. Maar een hogere temperatuur betekent ook dat er meer energie in de lucht zit. Die extra energie maakt de weersomstandigheden grilliger. Wereldwijd veroorzaken de klimaatveranderingen steeds meer natuurrampen zoals overstromingen en verwoestende orkanen. Ook mislukken er steeds meer oogsten, waardoor voedsel duurder wordt en meer mensen honger lijden.

Wanneer en hoe zijn de klimaatdoelen vastgelegd?

Om de klimaatdoelen te halen is een wereldwijde inspanning van alle landen nodig. Het belangrijkste doel, minder CO2-uitstoot, komt neer op een verbod op fossiele brandstoffen. Dat heeft enorme gevolgen. Daarom komen de doelen maar langzaam in zicht. Volgens milieuorganisaties gaat het allemaal te langzaam, volgens veel bedrijven te snel. De vaak moeizame besprekingen hebben onder meer de volgende verdragen opgeleverd:

Wat is afgesproken in het Klimaatverdrag?

Het Klimaatverdrag is een raamverdrag. In dit verdrag is alleen vastgelegd wat het einddoel is: beteugeling van het broeikaseffect. Het klimaat mag niet gevaarlijk voor ons worden. Omdat het Klimaatverdrag een raamverdrag is, staat er niet in hoe we dat doel willen bereiken. Daar zijn aparte verdragen voor nodig.

Wat is afgesproken in het Verdrag van Kyoto?

In het Verdrag van Kyoto is afgesproken in welk tempo de CO2-uitstoot omlaag moet. De afspraak was dat elk land minimaal 5,2% minder broeikasgassen moest gaan uitstoten dan in 1990. Het verdrag liep af in 2012, en werd in dat jaar verlengd. Voor de verlenging is onder meer afgesproken:

Wat is afgesproken in het Akkoord van Parijs?

Het Akkoord van Parijs moet leiden tot nul CO2-uitstoot in 2050. Beter gezegd: halverwege de 21e eeuw mag de mens niet meer broeikasgassen produceren dan de natuur opneemt. Het verdrag is op 22 april 2016 ondertekend door 175 landen, waaronder die van de EU. De belangrijkste afspraken van het Akkoord van Parijs zijn: