U hebt misschien weleens van de klimaatdoelen gehoord. Maar wat zijn die doelen precies en wat is de achtergrond? Hieronder hebben we de hoofdzaken voor u op een rij gezet.

Wat zijn de klimaatdoelen?

Er zitten te veel broeikasgassen in de lucht. Daardoor verandert het klimaat. De klimaatdoelen houden in dat het klimaat niet al te sterk mag veranderen. Om die doelen te bereiken moeten we de hoeveelheid broeikasgassen terugdringen. Dat kan alleen als alle landen de nodige maatregelen nemen, bijvoorbeeld door steeds meer gebruik te maken van zonne-energie.

Wat zijn broeikasgassen?

Broeikasgassen zijn gassen die bijdragen aan het broeikaseffect. Het broeikaseffect houdt in dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Het bekendste broeikasgas is kooldioxide (CO2), maar er zijn er veel meer. Ook waterdamp is een broeikasgas. Aan de ene kant moeten we blij zijn met broeikasgassen. Zonder broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op aarde 18 graden onder nul zijn. Brr. Aan de andere kant moet het broeikaseffect ook weer niet te sterk worden.

Waarom zijn de klimaatdoelen afgesproken?

Dat het gemiddeld warmer wordt, lijkt misschien aantrekkelijk. Maar een hogere temperatuur betekent ook dat er meer energie in de lucht zit. Die extra energie maakt de weersomstandigheden grilliger. Wereldwijd veroorzaken de klimaatveranderingen steeds meer natuurrampen zoals overstromingen en verwoestende orkanen. Ook mislukken er steeds meer oogsten, waardoor voedsel duurder wordt en meer mensen honger lijden.

Wanneer en hoe zijn de klimaatdoelen vastgelegd?

Om de klimaatdoelen te halen is een wereldwijde inspanning van alle landen nodig. Het belangrijkste doel, minder CO2-uitstoot, komt neer op een verbod op fossiele brandstoffen. Dat heeft enorme gevolgen. Daarom komen de doelen maar langzaam in zicht. Volgens milieuorganisaties gaat het allemaal te langzaam, volgens veel bedrijven te snel. De vaak moeizame besprekingen hebben onder meer de volgende verdragen opgeleverd:

  • In 1992 werd het Klimaatverdrag afgesloten. Het trad direct in werking.
  • In 1997 werd het Verdrag van Kyoto opgesteld. Het trad in werking in 2005 en loopt af in 2020.
  • In 2015 werd het Akkoord van Parijs afgesloten. Dit is de opvolger van het Verdrag van Kyoto.

Wat is afgesproken in het Klimaatverdrag?

Het Klimaatverdrag is een raamverdrag. In dit verdrag is alleen vastgelegd wat het einddoel is: beteugeling van het broeikaseffect. Het klimaat mag niet gevaarlijk voor ons worden. Omdat het Klimaatverdrag een raamverdrag is, staat er niet in hoe we dat doel willen bereiken. Daar zijn aparte verdragen voor nodig.

Wat is afgesproken in het Verdrag van Kyoto?

In het Verdrag van Kyoto is afgesproken in welk tempo de CO2-uitstoot omlaag moet. De afspraak was dat elk land minimaal 5,2% minder broeikasgassen moest gaan uitstoten dan in 1990. Het verdrag liep af in 2012, en werd in dat jaar verlengd. Voor de verlenging is onder meer afgesproken:

  • De verlenging is vrijwillig en geldt tot 2017 of 2020. De EU-landen willen in 2020 twintig procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dat lijkt te gaan lukken. Veel grote vervuilende landen zagen echter af van verlenging.
  • Vanaf 2020 moet een nieuw klimaatakkoord gelden dat bindend is voor alle landen. (Dit is het Akkoord van Parijs geworden.)
  • Er is een Groen Klimaatfonds (Green Climate Fund) opgericht. Vanaf 2020 kunnen arme landen geld uit dat fonds krijgen. Hiermee kunnen ze projecten financieren die verband houden met de klimaatveranderingen.

Wat is afgesproken in het Akkoord van Parijs?

Het Akkoord van Parijs moet leiden tot nul CO2-uitstoot in 2050. Beter gezegd: halverwege de 21e eeuw mag de mens niet meer broeikasgassen produceren dan de natuur opneemt. Het verdrag is op 22 april 2016 ondertekend door 175 landen, waaronder die van de EU. De belangrijkste afspraken van het Akkoord van Parijs zijn:

  • Halverwege de 21e eeuw moet de uitstoot van broeikasgassen in evenwicht zijn met wat de natuur kan opnemen.
  • De opwarming van de aarde moet beperkt blijven tot 2 graden in 2100, vergeleken met de tijd voordat de industrie opkwam.
  • Elke vijf jaar moeten alle landen vertellen wat ze bereikt hebben en wat hun plannen zijn voor de volgende vijf jaar. Dit gebeurt voor het eerst in 2023.
  • Rijke landen moeten arme landen helpen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiervoor moeten ze elk jaar honderd miljard dollar beschikbaar stellen.