Politieke partijen over de toekomst van kolencentrales


26 januari 2017

Een besluit over de toekomst van de 5 overgebleven Nederlandse kolencentrales liet al even op zich wachten. Een aangenomen motie om te onderzoeken wat de kosten en baten zouden zijn van het vervroegd sluiten van de centrales was de aanleiding. Het zette een langdurige politieke discussie op gang, die met het besluit dat gisteren is genomen door het kabinet om de huidge status quo te handhaven, een verlenging krijgt. De discussie gaat een rol krijgen in de komende verkiezingen in maart en mogelijk volgt er aanpassing op dit beleid als een nieuw kabinet aantreedt. 

De sluiting van kolencentrales is onderdeel van het beleid zoals uiteen is gezet in het Energieakkoord dat in 2013 werd gesloten. Toen werd besloten tot sluiting van 5 oudere kolencentrales uit de jaren '70 en '80. In juli van dit jaar gaan de twee laatste kolencentrales uit deze periode definitief dicht. 

Het Energieakkoord omvat een brede reeks maatregelen die tot doelstelling hebben om in 2020 25% CO2 -reductie te behalen. Minister Kamp, die het energiebeleid uit het akkoord verdedigt, gaat er van uit dat de afspraken en het hieruit volgende beleid genoeg zijn om deze doelstellingen te halen. Mocht uit de Nationale Energieverkenning, die aan het einde van dit jaar volgt, blijken dat deze doelstellingen toch lastig te halen zijn kan volgens de minister alsnog besloten worden om 1 van de kolencentrales (nl. De Hemwegcentrale in Amsterdam) te sluiten. Dit is dan waarschijnlijk wel aan de volgende minister op dit dossier. 

De PvdA lijkt toch strijd op dit dossier te hebben verloren. De partij was zelf initiatiefnemer van de motie die het kabinet opriep om met een studie te komen naar de vervroegde sluiting van de kolencentrales. De studie werd al in de zomer afgerond en minister Kamp heeft de resultaten gisteren ook gedeeld met de Tweede Kamer. Hierin komen verschilende scenario's naar voren die om verschillende redenen voorkeur genieten. De sluiting van kolencentrales zorgt inderdaad voor een forse afname van CO2-uitstoot in Nederland, maar dit wordt ten dele teniet gedaan door dat productie van elektriciteit dan elders in Europa plaatsvindt en we dus massaal grijze stroom gaan importeren. De VVD-minister Kamp lijkt zich eerder uit te spreken voor een van de andere scenario's waarin wordt voorgesteld om gezamenlijk met de buurlanden Duitsland, Belgie en Frankrijk een CO2-belasting in te voeren die het gat moet dichten die het falende ETS-systeem achter laat. Dit zou een veel effectievere manier kunnen zijn om CO2-uitstoot in de bredere regio aan te pakken. 

De PvdA laat het hier niet bij en komt bij monde van parlementarier Jan Vos met een concreet voorstel tot sluiting van de kolencentrales in Nederland. Wat zijn partij betreft sluiten de eerste twee kolencentrales al in 2020 en zullen de overige drie centrales uiterlijk in 2030 de deuren moeten sluiten. De kans dat hier nog iets mee wordt gedaan door het huidige kabinet is nihil. Het is vooral een opmaat de verkiezingen die in maart plaats vinden.

Om alvast een mogelijk beeld te geven van hoe het na de verkiezingen er uit komt te zien, bij  deze een overzicht van de standpunten van de verschillende partijen uit hun verkiezingsprogramma:

Vervroegde sluiting alle kolencentrales is onderdeel verkiezingsprogramma: D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, ChristenUnie: 65 zetels (laatste peilingwijzer, 18 januari)

Vervroegde sluiting alle kolencentrales is géén onderdeel verkiezingsprogramma: VVD, VNL, 50Plus, PVV, SGP, CDA: 85 zetels (laatste peilingwijzer, 18 januari)


Disclaimer