Leveringsvoorwaarden Slimme Thermostaat

Essent Retail Energie B.V.
Postbus 1484
Postcode en Woonplaats: 5200 BM ‘s Hertogenbosch
KVK nummer: 17120065
wWidentificatienummer:
NL807370447B01
hierna te noemen: Essent

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in wiens opdracht en voor wiens rekening een Slimme Thermostaat wordt geleverd;
Essent : de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Slimme Thermostaat: actie-aanbieding met de Slimme Thermostaat van ICY, te Lemmer;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Essent en de Klant;

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Essent in verband met de Slimme Thermostaat zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Essent worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Essent ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 Essent behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen zijn de gehele actieperiode geldig, zolang de voorraad strekt.
3.2 Er kan maximaal 1 Slimme Thermostaat per Klant uitgegeven worden.
3.3 Essent kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Essent niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Essent garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
3.7 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres.
3.8 De in het vorige lid bedoelde orderbevestiging, waarin vermelding van de door Klant verschuldigde bedragen, alsmede de daarover verschuldigde btw, geldt als factuur.
3.9 Essent is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Essent dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 Prijzen
Niet van toepassing

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst
5.1 De Klant is gerechtigd om de bestelling welke via mailorder ontvangen is binnen 7 werkdagen na levering te retourneren. Voorwaarde is wel dat een kopie van de orderbevestiging (print van de bevestigingsmail) wordt meegezonden en dat het product nog in de originele verpakking zit. Na acceptatie van de retourzending ontvangt de Klant het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug. Bij retourzending zijn de verzendkosten voor rekening van de Klant.

5.2 Essent behoudt zich het recht voor om een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de Klant zijn beschadigd.

Artikel 6 Levering
6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via magazijn van R&A concepts B.V. (hierna; Boddendijk). Essent is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door Boddendijk, dan wel enige andere door Essent ingeschakelde vervoerder.
6.2 De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop hem deze aan hem ter hand worden gesteld.
6.3 Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Klant nadat Essent hem heeft verwittigd. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
6.4 Opgegeven levertijden van Essent zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van die termijn dient de Klant Essent schriftelijk in gebreke te stellen. De Klant is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de bestelling te retourneren, nadat Essent behoorlijk in gebrek is gesteld.
6.5 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Essent de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.6 Indien Essent gegevens behoeft van de Klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Klant deze aan Essent ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 7 Garantie
7.1 Essent garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
7.2 De onder 5.1. genoemde garantie is gelijk aan de door de producent gehanteerde garantietermijn.
7.3 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk twee weken na aflevering van de door de Klant gegeven opdracht kenbaar te worden gemaakt. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht.
7.4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Essent de Klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of dezen hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7.5 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Essent niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade of andere vorm van directe of indirecte schade.
7.6 Het is mogelijk dat Essent op de internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Essent is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
7.7 De door Essent genoemde met de Slimme Thermostaat mogelijk tot 20% te behalen besparing is gebaseerd op meetresultaten van TNO en geldt enkel ter indicatie en wordt op geen enkele wijze door Essent gegarandeerd. Het werkelijke besparingspotentieel is afhankelijk van de gebruiker en de omgeving. Aan eventuele afwijkingen (zowel naar boven of beneden) terzake het werkelijke besparingspotentieel kunnen dan ook geen enkele rechten worden ontleend.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing

Artikel 9 Onderzoek, reclames
9.1 De Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
9.2 De goederen zijn gebrekkig wanneer zij niet voldoen aan de technische standaard van de goederen. Kleinere gebreken geven niet het recht een garantie op te eisen. De Klant dient gebreken die zonder speciale attentie aan de geleverde goederen opvallen direct bij het ophalen resp. de levering, uiterlijk echter na twee weken na ontvangst van de goederen met een precieze beschrijving ervan te reclameren.

Artikel 10 Betaling
Niet van toepassing

Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten
11.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Essent geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Indien door Essent geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid Essent jegens Klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
12.2 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Essent beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Essent is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, omzetverlies of schade aan lichaam, kleding en of andere materialen door producten die door Essent zijn geleverd.
12.3 Essent is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door loszittende en of afgebroken cq geknapte onderdelen.
12.4 Onverminderd het bovenstaande is Essent niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de Klant.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Essent in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Essent gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
13.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Essent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Essent niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Essent worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
13.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.4 Voorzover Essent ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Essent gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op elke overeenkomst tussen Essent en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Essent of overeenkomsten gesloten met Essent worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 15 Disclaimer
15.1 Alle op de site van Essent genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Essent steeds worden gewijzigd. Essent registreert en slaat de door u verstrekte gegevens in een databestand op. Deze gegevens worden door Essent gebruikt voor de verwerking van uw bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens aangewend worden om u op de hoogte te stellen van nieuwe, relevante producten en/of diensten.
15.2 Essent houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Essent N.V. te Arnhem. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.
15.3 De website en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Essent sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Essent onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Essent geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Essent garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 16 Diversen
16.1 Wanneer door gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Essent deze Voorwaarden soepel toepast.
16.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Essent in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Essent vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
16.3 Essent is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.