Vergunningen centrale Eemshaven definitief

09 september 2015

Het is goed dat er na 7 jaar duidelijkheid is gekomen en dat met deze uitspraak de Natuurbeschermingswetvergunning van RWE voor de centrale van Eemshaven onherroepelijk is geworden.

De Raad van State heeft al eerder een tussenuitspraak gedaan en heeft toen alle beroepen niet ontvankelijk verklaard, op 2 punten na. Voor deze 2 punten heeft de RvS een aanvullend onderzoek gevraagd aan het bevoegd gezag. De 2 punten hebben betrekking op het ontbreken van de effecten van kwik op de natuur, en de mogelijke effecten van stikstofdepositie (wat neerdaalt) op 2 natuurgebieden. Uit de rapporten van Arcadis is gebleken dat er geen significante negatieve effecten zijn op de Natura 2000 gebieden of op beschermde habitats zoals heischrale graslanden, eikenhaagbeukbossen en blauwgraslanden.

RWE spant zich al jaren in voor een duurzame elektriciteitsopwekking in Nederland. Om consumenten te voorzien van een betrouwbare en betaalbare energievoorziening, maken we naast duurzame energieopwekking (wind en biomassa) ook gebruik van traditionele energiebronnen (zoals kolen en gas). RWE heeft vergunningen aangevraagd en verkregen voor het bouwen van een biomassaconcept op haar centrale aan de Eemshaven. Met deze vergunning kan RWE het biomassaconcept uit gaan voeren als de SDE + subsidie wordt toegekend.

De centrale van RWE aan de Eemshaven maakt gebruik van de nieuwste technologieën en is daarom ook veel 'schoner' dan andere kolencentrales in Nederland. Zij voldoet aan de modernste eisen en werkt binnen alle verleende vergunningen, waarin strenge emissie-normen zijn opgenomen. Deze normen zijn door de Raad van State goedgekeurd.

Unit A is per 1 mei 2015 formeel in commercieel bedrijf gegaan, unit B op 1 juli 2015. De centrale bestaat uit twee blokken die elk 780 megawatt kunnen leveren. Samen produceren ze ruimschoots voldoende elektriciteit voor 2,5 miljoen huishoudens. De centrale draait niet altijd op volle kracht. Hoeveel hij levert hangt af van de vraag. Van de geleverde elektriciteit gaat een deel via de ‘groothandel’; daarvan is vooraf bekend hoeveel wij moeten leveren. “Een ander deel kan fluctueren; we vullen dan de productie door windmolens en zonnepanelen aan. Als die even iets minder produceren, moeten wij bijspringen. Daarvoor is de Eemshavencentrale uitermate geschikt: “die beschikt over twee ketels die zeer snel kunnen reageren op de vraag van de netbeheerder”, verzekert Taco Douma, plantmanager Eemshaven.

Ook kan de centrale bijspringen als er onbalans in de frequentie van het net ontstaat. „Dat gebeurt dan binnen enkele milliseconden. Treedt er een grotere verstoring in het net op –dat gebeurt enkele tientallen keren per jaar– dan kunnen we daarop binnen enkele seconden reageren.” RWE vindt het belangrijk om in goede harmonie met de omgeving de kolencentrale in Eemshaven te bedrijven en zal er dan ook alles aan doen om een goede buur te zijn.

Geplaatst: 09 september 2015