Nederlandse kolendialoog leidt tot meer transparantie en krijgt internationaal vervolg

19 september 2013

Een ingezonden brief van de 5 CEO’s van de energiebedrijven in Nederland die kolencentrales hebben. Met deze brief maken zij duidelijk wat er de komende tijd zal gebeuren op gebied van transparantie in de keten van kolenmijn tot centrale.

Bettercoal

De Nederlandse kolendialoog heeft geleid tot meer transparantie in de steenkolenketen en eenduidige criteria om mijnbouwbedrijven te beoordelen. Deze belangrijke stappen krijgen een vervolg in het nieuw opgerichte Europese initiatief Bettercoal.

Deze zomer heeft Energie-Nederland het eindrapport van de Nederlandse kolendialoog overhandigd aan het kabinet. Aan deze dialoog werd deelgenomen door maatschappelijke organisaties, vakbonden en afnemers en leveranciers van steenkool. Aansluitend op het eindrapport overhandigden wij deze week ons visiedocument aan de ministers Kamp van Economische Zaken en Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hierin wordt aangegeven hoe we verbeteringen in de steenkoolketen willen realiseren.

De kolendialoog startte in 2010 naar aanleiding van berichtgeving over slechte arbeidsomstandigheden in steenkoolmijnen. Doel ervan was om ketentransparantie (van mijnbouwbedrijf tot afnemer) te bevorderen en controlemechanismes te verbeteren die toezien op goede arbeidsomstandigheden in de mijnen, omgang met lokale gemeenschappen en milieuaspecten. Wij zijn positief over de stappen die zijn gezet.

Vorig jaar vergrootten wij de transparantie in onze kolenketen op twee manieren. Zo werd voor het eerst collectief bekend gemaakt wie de belangrijkste mijnbouwbedrijven zijn, waar wij voor de Nederlandse markt steenkolen inkopen (inclusief het marktaandeel per mijn). Daarnaast werd ook een lijst met alle huidige en mogelijke leveranciers van steenkolen voor de Nederlandse markt gepubliceerd.

Dit zijn bijzondere stappen voor het Nederlandse bedrijfsleven, want tot op heden maakten Nederlandse multinationals en bedrijven niet bekend wie hun huidige en mogelijke leveranciers zijn en wat de afnamehoeveelheden zijn. We zullen voortaan ieder jaar collectief deze cijfers bekend maken.

Een ander positief resultaat zijn de criteria die we opstelden, waarmee mijnbouwbedrijven worden beoordeeld op economische, sociale en ecologische omstandigheden. In aansluiting op deze criteria ontwikkelden we ook een assessment-protocol om te meten of mijnbouwbedrijven zich daadwerkelijk inzetten voor het verbeteren van eerdergenoemde omstandigheden. De resultaten en uitkomsten van deze metingen nemen we mee in onze inkoopprocessen.

Onze gezamenlijke vraag naar steenkolen in Nederland is ongeveer 0,1 procent op de wereldhandelsmarkt. Het betekent dat we als (voor het merendeel) Nederlandse dochters van internationale energiebedrijven, een beperkt gewicht in de schaal leggen. Om dit gewicht te vergroten, hebben we samen met andere partijen in 2012 Bettercoal opgericht. Het is een Europees initiatief van internationale energiebedrijven gericht op het continu verbeteren van ethisch, sociaal en milieuverantwoord gedrag van mijnbouwbedrijven. Voor haar werkzaamheden maakt Bettercoal gebruik van het door ons ontwikkelde assessment-protocol.

De overhandiging van het eindrapport en ons visiedocument betekent niet het einde van onze inspanningen ter bevordering van transparantie en verbetering van controlemechanismen voor mijnbouwbedrijven. We nemen onze verantwoordelijkheid en blijven ons inzetten via Bettercoal en door onze eigen inkoopprocessen verder te optimaliseren.

Markus Bokelmann, CEO E.ON Benelux
Ruud Bos, CEO GDF SUEZ Energie Nederland
Erwin van Laethem, CEO Essent
Peter Smink, namens Raad van bestuur Nuon
Ad Louter, algemeen directeur EPZ

Relevante links
bettercoal.org/

meer over: MVO

Geplaatst: 19 september 2013