Essent in 2011: efficiënter en innovatiever

06 maart 2012

De organisatie van Essent heeft significante veranderingen doorgemaakt tussen 2009 en 2011. Een overzicht van 2011 in feiten en cijfers.

06 maart 2012

Hoogtepunten 2011

  • Erwin van Laethem is per 1 januari 2012 benoemd tot CEO van Essent; Peter Terium is per 1 juli benoemd tot CEO van RWE AG.

  • Essent is volledig geïntegreerd in RWE.

  • Sterke prestaties in het retail- en zakelijke segment dankzij herpositionering van het merk Essent ('Essent Levert'), ontwikkeling van innovatieve producten, toegenomen klanttevredenheid en verbeterde klantprocessen.

  • Klanten profiteren van slimme energiedienstverlening die leiden tot een lagere energierekening en van initiatieven om de duurzaamheid van de energievoorziening te verbeteren. Essent richt zich op het leiderschap in slimme energie-oplossingen.

  • Het streven naar energiezuinigheid wordt onderbouwd door een investering van € 820 miljoen in nieuwe centrales: in de eerste twee maanden van 2012 zijn er twee zeer efficiënte (58,5%) gascentrales (totaal 1,7 GW) aan het net gekoppeld.

  • Het streven naar innovatie in concepten voor duurzame energie heeft geleid tot de gewonnen aanbesteding voor de E-mobiliteit-infrastructuur (laadpalen) in Amsterdam en het E-mobiliteit-contract met autofabrikant Renault. Meerdere initiatieven zijn opgestart met betrekking tot de bio-based economy, die de leidende positie van Essent in het gebruik van biomassa bevestigen.

  • De interne efficiëntie is sterk verbeterd. Kostenbesparingsprogramma’s hebben geleid daling van de kosten met 18%. Synergievoordelen als gevolg van de overname door RWE liggen boven verwachting.

  • Het bedrijfsresultaat is gedaald van € 391 miljoen tot € 245 miljoen. Deze cijfers zijn niet te vergelijken als gevolg van o.a. de herplaatsing van contracten van Essent Trading binnen RWE en incidentele effecten. Succesvolle kostenbesparende maatregelen zorgden voor gedeeltelijke compensatie van deze effecten.

  • Verslechterende marktomstandigheden leidden tot een beperkte waardevermindering van het stroomproductiepark (€ 270 miljoen).

06 maart 2012

Een overzicht van 2011

De organisatie van Essent heeft significante veranderingen doorgemaakt tussen 2009 en 2011. In 2010 is de overgang van de mid-stream-gas activiteiten naar RWE Supply and Trading voltooid. In de tweede helft van 2011 heeft Essent het laatste deel van de overname door RWE afgerond; de acquisitie van Energy Resources Holding (ERH). ERH bezit 30% van de aandelen van EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borssele, een kolencentrale en een aantal kleine windturbines. De succesvolle integratie met RWE levert grote synergievoordelen op en resulteerde in structurele besparingen van € 109 miljoen. Dit zal oplopen tot een besparing van € 135 miljoen in 2014.

06 maart 2012

Kostenbesparingsprogramma’s in productiepark

Naast de besparingen als gevolg van synergievoordelen zijn ook kostenbesparingsprogramma's geïntroduceerd die de lagere spreads voor gas en steenkool (het verschil tussen inkoopprijs van brandstof & CO2-emissierechten en de opbrengsten van opgewekte elektriciteit) moeten compenseren. De kosten zijn verlaagd met 18%. Lage lange termijn spreads hebben de rentabiliteit van ons het productiepark onder druk gezet en zorgden voor een waardevermindering van het minder efficiënte deel van het productiepark.

06 maart 2012

Essent blijft grootste producent van duurzame energie in Nederland

RWE is zeer positief over de mogelijkheden op de Nederlandse en Belgische markten en toont dit met investeringen in nieuwe zeer efficiënte en duurzame middelen (€ 820 miljoen). In 2011 behield Essent zijn positie als de grootste producent van duurzame energie in Nederland en binnen de RWE Groep. De realisatie van de meest flexibele en efficiënte gascentrales in Nederland verliep volgens plan. Claus C (1.304 MW, Maasbracht) en Moerdijk 2 (426 MW, Moerdijk) worden vanaf begin 2012 commercieel operationeel.

06 maart 2012

Onderhoudskosten productiepark verlaagd

Essent/RWE vervolgt zijn strategie naar de energietransitie. De huidige productiemiddelen van Essent/RWE in Nederland zijn zeer flexibel en bieden een goede variatie in gas-, biomassa- en kolencentrales en windturbines. Om deze waarde nog meer aan te scherpen, is de nadruk gelegd op het maximaliseren van commerciële beschikbaarheid en verbeterde samenwerking met andere onderdelen van RWE . De samenwerking met RWE heeft al een verlaging opgeleverd in de onderhoudskosten van het productiepark.

06 maart 2012

Essent zet stappen op weg naar een bio-based economy

Essent is al bijna 20 jaar de marktleider in Nederland op het gebied van het gebruiken van biomassa (houtpellets) bij de productie van stroom. Essent gaat nu een stap verder. Samen met partners uit de landbouw/levensmiddelen-, chemische-, papier- en energiesector gaat Essent aan de slag gaan om de waarde van biomassa volledig te benutten om op die manier een bio based economy te ondersteunen.

06 maart 2012

Test met nieuwe generatie hernieuwbare biomassa: bio coal

In 2012 wil Essent beginnen met het testen van de nieuwe generatie hernieuwbare biomassa, de zogenoemde bio coal. Bio coal is houtachtige biomassa die, na verhitting in een voorbehandeling, samen met andere brandstoffen kan worden gebruikt in energiecentrales. Deze biomassa levert veel meer energie op dan houtpellets. Dit resulteert in een veel hogere energetische opbrengst per ton, die zelfs vergelijkbaar is met de hoge energiewaarde van steenkool.

06 maart 2012

Tien nieuwe mega-windturbines op komst in Nederland

Ook op het gebied van windenergie hebben nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. In het Noorden, nabij de Eemshaven, zullen twee nieuwe 6 MW windturbines worden geplaatst. De verwachting is dat er ook geïnvesteerd zal worden in het nog te bouwen windpark Noordoostpolder, waar Essent/RWE Innogy acht windturbines van 7,5 MW per stuk wil plaatsen.

06 maart 2012

Financiële resultaten*

De omzet is 11% lager dan vorig jaar, omdat de omzet van 2010 dankzij de koude weersomstandigheden buitengewoon hoog was. Het bedrijfsresultaat van 2011 (€ 245 miljoen) is aanzienlijk lager dan in 2010 als gevolg van o.a. de herplaatsing van contracten van Essent Trading binnen RWE en incidentele effecten. Lagere inkomsten uit de stroomproductie (ten gevolge van lagere spreads) werden door programma's ter verbetering van de efficiëntie gecompenseerd. Dankzij gewonnen aanbestedingen in België en succesvolle marketingcampagnes, retentiemaatregelen en de introductie van nieuwe producten en diensten in Nederland is het aantal klanten toegenomen.

Belangrijkste puntenFJ 2011FJ 2010Verschil '11-'10
Financiën (in € mln)   
Externe opbrengsten5.8186.510-11%
Elektriciteit2.1412.195-2%
Gas3.4604.108-16%
Anders2172075%
    
EBITDA462660-30%
    
Bedrijfsresultaat245391-37%
Kapitaaluitgaven1.4021.14722%
Retail klanten (in '000)   
Electriciteit NL & B2.3462.329+17
    
Gas NL & B2.0242.015+8
    
FTE’s (eigen medewerkers)3.7943.899-105

* Dit bericht is geen onderdeel geweest van de door de externe accountant uitgevoerde audit. De cijfers zijn ontleend aan de gegevens zoals opgenomen in het jaarverslag 2011 van RWE AG en zijn voor zover van toepassing opgesteld conform de grondslagen voor financiële verslaggeving van RWE AG.

06 maart 2012

Commerciële ontwikkelingen

De concurrentie op de Nederlandse en Belgische energiemarkt is toegenomen, zowel op de consumentenmarkt als op de (middelgrote) zakelijke markt. Essent heeft met succes het klantenaantal doen stijgen dankzij een combinatie van het aanbieden van energiebesparende diensten en producten, het winnen van aanbestedingen, het verbeteren van retentiemaatregelen en grootschalige marketingcampagnes zoals de Slimme Thermostaat, spouwmuurisolatie, de E-thermostaat en de VerbruiksManager app. Met deze campagnes/producten ondersteunt Essent de klant door inzicht te bieden in energieverbruik en hoe de klant zijn energierekening kan verlagen. Essent heeft ook transport van gas naar eindgebruikers meer zelf uitgevoerd.

06 maart 2012

Gezondheid, veiligheid en milieu (HSE) & maatschappelijk verantwoord ondernemen

De structurele aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving werpt duidelijk zijn vruchten af. Strikte veiligheidsprocedures binnen Essent, ook met externe contractpartijen, hebben geleid tot een buitengewoon goede score op het gebied van interne veiligheid (LTIF-score; Lost Time Injury Frequency) van slechts 0,64 per miljoen gewerkte uren. Een uitstekende prestatie gezien de twee omvangrijke bouwprojecten die Essent in 2011 uitvoerde (Claus C, Maasbracht en Moerdijk 2, Moerdijk).

06 maart 2012

Essent werkt aan een duurzame energievoorziening

Als een van de grootste Nederlandse energiebedrijven nemen wij de verantwoordelijkheid voor een betaalbare en betrouwbare energievoorziening, die zich tegelijkertijd ontwikkelt naar een duurzame energievoorziening. Deze verantwoordelijkheid zien wij terug in onze kernactiviteiten door de efficiëntie van onze energiecentrales te verbeteren, door waar mogelijk fossiele brandstoffen te vervangen door bio-brandstof en door te investeren in duurzame windenergie. Ook stimuleren wij onze klanten om hun energieverbruik te verminderen; altijd de meest duurzame optie. Wij bieden groene stroom en groen gas, bij voorkeur geproduceerd door Essent in Nederland.

06 maart 2012

ISO-certificering Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzame energievoorziening is diep geworteld in onze bedrijfsvoering. Dit wordt benadrukt door het feit dat Essent in 2011 een van de eerste Nederlandse bedrijven was die conform de ISO 26000 standaard voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werkte. Om onze klanten meer bewust te maken van milieukwesties en om er voor te zorgen dat zij dienovereenkomstig handelen, heeft Essent in 2011 de samenwerking met de HIER Klimaatcampagne aangescherpt; samen zullen we ervoor zorgen dat klanten nog meer dan voorheen kiezen voor groene stroom en groen gas.

06 maart 2012

Nieuwe zakelijke ontwikkelingen

Essent ontwikkelt nieuwe en innovatieve 'slimme energie'-producten onder de naam 'Mijn E', om klanten te helpen energie in en rond het huis efficiënter te gebruiken. Het eerste 'Mijn E'-product was de E-thermostaat die klanten de mogelijkheid biedt om op afstand de verwarming via smartphone-app of pc aan te passen. Essent is de eerste energiemaatschappij die een dergelijk product op de markt bracht. Hiernaast heeft Essent de unieke en gratis 'VerbruiksManager App' voor zijn klanten op de markt gebracht. De app biedt inzicht in energieverbruik en energienota. De app is tot nu toe al door meer dan 70.000 klanten gedownload.

06 maart 2012

Proef met ‘powermatching’ in Hoogkerk

Een goed voorbeeld van innovatie op de lange termijn is de proef van Essent in Hoogkerk. Met de toename van gedecentraliseerde energieproductie wordt het nog belangrijker om de timing van de opwekking en het gebruik van stroom op elkaar af te stemmen (‘Powermatching’) zonder dat het gevolgen heeft voor het comfort thuis. In Hoogkerk werken we samen met partners als KEMA, TNO en Enexis aan een proef op een schaal die ongekend is in Nederland.

06 maart 2012

Investeren in elektrisch vervoer

Essent bereid zich voor op toekomstige uitstootbeperkingen en op de schaarste van fossiele brandstoffen door te investeren in elektrisch vervoer. De focus ligt op het aanbieden van een complete oplaad-infrastructuur, waaronder laadstations, groene stroom en de benodigde diensten zoals facturatie en het gebruik van oplaadinfrastructuur van derden. De samenwerking met RWE Effizienz heeft onze leidende positie versterkt. De gewonnen aanbesteding van de laadstations in Amsterdam en de samenwerking met Renault in de verkoop van elektrische auto's zijn voorbeelden van succesvolle initiatieven.

Jaarcijfers 2011 RWE (moederbedrijf Essent)

meer over: Investor_Relations

Geplaatst: 06 maart 2012