Toelichting WOZ-clustering

Volgens de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) dienen de energiebelasting en heffingskorting van aansluitingen binnen een onroerende zaak (WOZ-object) te worden geclusterd. Dit betekent dat de verbruiken van de aansluitingen per product worden opgeteld en als eenheid belast worden. In veel gevallen levert dit een voordeel op voor de verbruiker, aangezien de hogere energiebelastingzones nog slechts eenmaal worden doorlopen. Let hierbij op dat verschillende producten niet samen gaan. Gas- en elektriciteitsaansluitingen blijven dus gescheiden belast.

Het clusteren van aansluitingen binnen een onroerende zaak is geen keuze, maar volgens de wet verplicht. Tevens is het mogelijk om met terugwerkende kracht de facturen van de afzonderlijke aansluitingen die binnen het WOZ-object vallen te corrigeren. De verjaringstermijn voor het toepassen hiervan is tot maximaal 5 kalenderjaren terug.

Indien u van mening bent dat meerdere van uw aansluitingen tot een WOZ-object behoren dient u dit aan Essent mede te delen. Wij ontvangen dan graag de documenten waaruit blijkt dat het inderdaad om een WOZ-object gaat. Deze kunt u bij uw gemeente opvragen.

Benodigde documenten voor elke aanvraag:

  • Machtigingsformulier indien u handelt als intermediair
  • Ingevuld Essent Intakeformulier WOZ-verklaring

Tevens dient u - afhankelijk van het type WOZ - ook onderstaande documenten aan te leveren.

Samenstelbepaling:

  • WOZ-beschikking(en) waaruit eigenaar en gebruiker valt af te leiden (aan te vragen bij de gemeente).
    Indien niets gewijzigd is kan volstaan worden met eerste en de laatste WOZ beschikking over desbetreffende jaren van clustering.

Let op! Als uit de WOZ-beschikking(-en) niet duidelijk is op te maken dat de aansluitingen waar uw aanvraag betrekking op heeft tot een WOZ-object behoren, zoals het geval is bij verschillende aansluitingsadressen en/of verschillende adrestoevoegingen, dan is een aanvullend document noodzakelijk, namelijk:

  • Samenstelverklaring van gemeente of een taxatieverslag met kadastrale kaart van het Kadaster

Complexbepaling (openbare netwerken)

  • Excel en PDF met opgave van de EAN-codes met aanduiding tot welk cluster/stelsel de EAN-codes horen.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

  • (bouw)tekening en/of kaart vluchtroute met de aanduiding van het gedeelte van het gebouw waar de aansluitingen zich fysiek bevinden.
  • Splitsingsakte
  • Kadastraal uittreksel

Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op via het contactformulier of telefonisch via 0900 600 9600.