Begrippenlijst

A

Aansluiting
De verbinding tussen het energienet en uw installatie.

Additionele capaciteit
Het verschil tussen de contractcapaciteit en de basis lastcapaciteit. Deze capaciteit wordt gecontracteerd om extra behoeften op te vangen. Zie ook basiscapaciteit.

Aansluit- en transportovereenkomst (ATO)
Een ATO is een Aansluit- en Transport Overeenkomst. Dit is een overeenkomst die de netbeheerder moet hebben met elke contractant van een aansluiting. Vanaf 1 augustus 2013 (verplichte leveranciersmodel) verzorgt de leverancier het tot stand komen van deze overeenkomst voor kleinverbruikaansluitingen. Lees hier de Algemene voorwaarden voor de aansluit- en transportovereenkomst.

B

Basis(last)capaciteit
Het aantal kubieke meters gas dat een afnemer onder normale omstandigheden zal afnemen. De basis(last)capaciteit wordt berekend door het jaarvolume in m3 te delen door 8.760 uur.

Bedrijfstijd
Dit is het jaarverbruik gedeeld door het hoogste vermogen in datzelfde jaar.

Blokverwarming
Blokverwarming is warmte of gas dat wordt geleverd aan bijvoorbeeld flatbewoners. De rekening wordt door een eigenaar of woningbouwvereniging betaald en stuurt vervolgens de rekening naar de flatbewoners. Indien u hebt verklaard aan Essent dat u blokverwarming afneemt, brengt Essent u  voor de gehele gaslevering het energiebelastingtarief in rekening dat geldt voor kleinverbruikers.

C

Clustering energiebelasting

Clustering houdt in dat meerdere gas- of elektriciteitsaansluitingen gezamenlijk als eenheid worden gezien voor de energiebelasting. De zones van de energiebelasting worden dan nog slechts eenmaal doorlopen, wat een belastingvoordeel op kan leveren voor de gebruiker. Hiervoor geldt wel de eis dat de aansluitingen binnen één WOZ-object vallen en er sprake is van één gebruiker en één eigenaar. 

Commodity

De commodity is het gas zelf, dus de gasmoleculen. Kiest u voor Gas Variabel, dan hebt u een leveringstarief dat gelijk is aan het gemiddelde van de aardgasprijzen uit het voorgaande half jaar. Bij Gas Vast & Zeker betaalt u een vast tarief voor een vooraf vastgestelde periode.

Contractcapaciteit
De basis(last)capaciteit en additionele capaciteit vormen samen de contractcapaciteit. Dit is de maximale hoeveelheid gas uitgedrukt in m3 (n;35,17) die u per uur mag afnemen. Zie ook basis- en additionele capaciteit.

Contractueel vrij
Als uw nieuwe leveringsovereenkomst van kracht wordt hebt u geen oude contractuele verplichtingen meer met derden of Essent. Essent mag wel alle gemaakte kosten verhalen als u niet aan deze verplichtingen hebt voldaan.

Capaciteitstarief
U betaalt een vast tarief voor het transport en de levering van gas en elektriciteit. Dit heet het capaciteitstarief. Het capaciteitstarief wordt bij kleinverbruikaansluitingen als netwerkkosten op uw factuur weergegeven. Bij grootverbruikaansluitingen worden deze kosten door de Regionale Netbeheerder in rekening gebracht.

D

Directie Toezicht Energie (DTe)
Dit is onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) die toezicht houdt op de uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De DTe is opgericht om condities te creëren waaronder de energiemarkt effectief en efficiënt kan functioneren. En om voor uw belangen als klant op te komen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.dte.nl

Dubbel tarief
Een tarief dat onderscheid maakt tussen Normaaluren en Laaguren.

E

EAN-code (European Article Number)
Het unieke identificatienummer van een aansluiting op het elektriciteits- of gasnet. Deze code wordt aan een aansluiting gekoppeld door de netbeheerder. Netbeheerders, leveranciers en meetbedrijven gebruiken deze code in hun onderlinge communicatie en om klantengegevens gemakkelijk te kunnen opzoeken. U kunt de EAN-code van uw aansluiting opzoeken via www.eancodeboek.nl

ENDEX
ENDEX is het platform voor de beurshandel in energie en energiederivaten. ENDEX is opgericht en wordt gefinancierd door marktparticipanten, die actief zijn in de energiemarkt van de Benelux. Zij heeft een beurslicentie en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Energiebelasting
Over stroom- of gasafname betaalt u BTW en energiebelasting. Die heffingen worden vastgesteld door de overheid en u ziet ze terug op uw termijnnota en jaarafrekening. De overheid heeft deze belasting ingevoerd om lager energieverbruik te stimuleren.

Energiekamer
De Energiekamer is onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Deze ziet er dagelijks op toe dat de levering van energie aan bedrijven en huishoudens gegarandeerd is. Ze bewaakt ook de regels voor prijsvorming en concurrentie.

Energie Clearing House (ECH)
Dit is een initiatief van leveranciers en netbeheerders. Het ECH wil bijvoorbeeld mogelijk maken dat bedrijven en consumenten snel en efficiënt van leverancier kunnen wisselen. Het is een onpartijdig orgaan dat diensten verleent aan onder meer energieleveranciers, netbeheerders en meetbedrijven. Voor meer informatie kunt u kijken op:  www.eancodeboek.nl.

EnergieNed
Dit is de brancheorganisatie voor alle bedrijven die actief zijn op de Nederlandse energiemarkt in productie, transport, handel of levering van gas, elektriciteit en warmte. Een van de speerpunten van EnergieNed is het bereiken van gelijke condities op de Nederlandse en de Europese markt voor alle betrokken partijen. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.energie-nederland.nl

Enkel tarief
Enkel tarief maakt, in tegenstelling tot dubbel tarief, geen onderscheid tussen Normaaluren en Laaguren.

Entrypunt
Het fysiek aanleveren van aardgas vindt plaats op een entrypunt. Elk entrypunt is toegewezen aan een Hoofd Transport Leiding-traject (HTL). Sommige HTL-trajecten hebben meerdere entrypunten. Voor het transport van gas moet de benodigde capaciteit op een bepaald entrypunt gecontracteerd worden evenals het bijbehorende HTL-traject.

Exitpunt
Het fysiek afleveren van aardgas bij een afnemer. Dit kan een gebruiker zijn of een regionale netbeheerder, die het gas vervolgens naar de eindverbruiker brengt. Levering vindt plaats op een exitpunt aan het uiteinde van het aansluittraject of op een exportstation. Alle exitpunten zijn eenduidig aan een HTL-traject toegewezen.

Exitpunten zijn meestal verbonden aan het Regionaal Transport Leiding-net (RTL). Via RTL-gasontvangstations en enkele kleine exportstations maar bevinden zich ook op het HTL-net (HTL-gastontvangstations en de grote exportstations). Voor het transport van gas is het nodig capaciteit op het HTL-traject en het aansluittraject van dit exitpunt te contracteren.

G

Gas Ontvangst Station (GOS)
De schakel tussen het landelijke en regionale gasnetwerk (leidingen). Landelijk transport gaat tot aan het GOS. Regionaal Transport gaat vanaf het GOS tot aan de aansluiting van het bedrijf.

Gastransport Services (GTS)
Gastransport Services (GTS) verzorgt het transport van aardgas over het 11.000 km lange hoge druknet voor gas in Nederland, beheert het leidingsysteem en de installaties en bewaakt de balans van het landelijk transportnet.

G-waarde
De G-waarde is onderdeel van de formule voor een variabele gasprijs. Het is de gemiddelde waarde van de gasolieprijs over (Mg) maanden direct voorafgaand aan de periode waarvoor de prijs geldt. Gemiddelde waarde van gasolie gelijk aan de hoge en lage maandnoteringen zoals gepubliceerd in Platt’ s Oligram Price Report weergegeven in U.S. dollars/ton onder barges FOB Rotterdam afgerond op 4 decimalen en omgerekend in EUR per ton.

De omrekening vindt plaats tegen de gemiddelde maandkoersen afgerond op 5 decimalen uitgegeven door ABN-AMRO bank voor de betreffende periode en afgerond op vier decimalen. De waarde van de G wordt afgerond op 2 decimalen.

H

Heffingskorting
U betaalt energiebelasting voor elektriciteit en gas.
Als compensatie voor de energiebelasting, ontvangt u een keer per jaar de ‘vermindering energiebelasting’. Dit staat ook wel bekend als de heffingskorting. Deze geldt per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie (een pand waar iemand woont of werkt

HTL
Hoofd Transport Leiding

K

Kilowatt en kilowattuur
Kilowatt (kW: de hoeveelheid gevraagd elektrische capaciteit van uw installatie of uw bedrijf op een bepaald tijdstip.
Kilowattuur (kWh): de eenheid waarin het verbruik van elektrische energie wordt uitgedrukt.

kW max.
Het maximaal jaarvermogen, ook wel het hoogste piekverbruik, is de hoogste belasting die uw installatie of uw bedrijf op een gegeven moment in een jaar heeft afgenomen.

L

Laaguren
De uren die buiten Normaal uren vallen en die tegen het Laagtarief worden verrekend. Bijvoorbeeld van 23.00 uur tot 7.00 uur. Uitzonderingen zijn: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.

Leveranciers
Leveranciers zijn het administratieve en commerciële aanspreekpunt voor de klant: zij leveren het product en rekenen af. De meeste bedrijven leveren zowel gas als elektriciteit.

M

Meetverantwoordelijkheid
Als klant moet u ervoor zorgen dat op uw aansluiting een meter is geplaatst die voldoet aan de wettelijke eisen. Het is de bedoeling dat u daarvoor een erkend meetbedrijf inschakelt. Het meetbedrijf stuurt de meetgegevens naar de netbeheerder die deze verwerkt tot informatie per klant, leverancier, shipper, programmaverantwoordelijke en netgebied.

Mg
Mg is het aantal maanden direct voorafgaand aan de periode waarvoor de prijs geldt, waarover de gasolieprijs wordt gemiddeld.

Mp
Mp is het aantal maanden direct voorafgaand aan de periode waarvoor de prijs geldt waarover de stookolieprijs wordt gemiddeld.

N

Netbeheerder
Een onderneming die door de overheid is aangewezen voor het beheer van een of meer netten. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit of gas. Ook zorgt hij er bijvoorbeeld voor dat klanten worden aangesloten en dat storingen worden verholpen. De netbeheerder is onafhankelijk van leveringsbedrijven en garandeert vrije toegang voor de leveranciers.

Netwerkkosten
Voor het transport van uw elektriciteit wordt gebruik gemaakt van het elektriciteitsnet. Hiervoor betaalt u een vergoeding aan de eigenaar van het net; het netwerkbedrijf. Deze vergoedingen worden gecontroleerd door de DTe.

Normaaluren
Een bepaalde tijdzone op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) waarbinnen uw elektriciteitsafname tegen het Normaaltarief verrekend wordt. De tijdzone is afhankelijk van uw netbeheerder en dus afhankelijk van de regio waarin u gevestigd bent. Een voorbeeld van een tijdzone is van 7.00 uur tot 23.00 uur. Uitzonderingen zijn: Nieuwsjaardag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, en 1e en 2e Kerstdag.

O

Ontbinding
Essent kan een overeenkomst ontbinden of zelfs helemaal niet aangaan als blijkt dat (potentiële) klanten informatie opgeven die substantieel afwijkt van de werkelijkheid.

Opzegtermijn
Dit is de minimale periode tussen het tijdstip waarop u opzegt en de feitelijke beëindiging van uw contract, waarvoor uw opzegging geregeld moet zijn.

Overbruggingstarief
Als energiebedrijf kunnen we wettelijk verplicht zijn u te (blijven) leveren buiten de contractperiode, als u nog geen (andere) leverancier hebt. Als deze situatie zich voordoet vragen wij u om een overbruggingstarief te betalen. Naast het overbruggingstarief worden ook administratiekosten en vastrecht in rekening gebracht.

P

Profielklant
Een klant met een gasverbruik minder dan 170.000 m3 per jaar of elektriciteitsaansluitingen kleiner dan 3 x 80 ampère wordt profielklant genoemd.

Programmaverantwoordelijkheid (PVE)
Volgens de wet bent u programmaverantwoordelijk. Dat betekent dat u vooraf moet aangeven wat uw dagelijkse elektriciteitsverbruik is. Dit is nodig omdat de energiestroom in het net in balans moet zijn. Essent neemt deze verantwoordelijkheid echter van haar klanten over.

P-waarde
De P-waarde is onderdeel van de formule voor een variabele gasprijs. Het is de waarde gemiddeld over (Mp) maanden direct voorafgaand aan de periode waarvoor de prijs geldt, van stookolie met een zwavelgehalte van 1 gewichtsprocent. De maandwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de hoge en lage maandnotering voor stookolie met een zwavelgehalte van 1 gewichtsprocent gepubliceerd in Platt’ s Oilgram Price Report weergegeven in U.S. dollars/ton onder barges FOB Rotterdam afgerond op vier decimalen en omgerekend in EUR per ton. De omrekening van U.S. dollars naar EUR zal geschieden tegen de gemiddelde maandkoersen afgrond op vijf decimalen uitgegeven door ABN-AMRO bank voor de betreffende periode en afgerond op vier decimalen. De waarde van P wordt afgerond op twee decimalen.

R

RTL
Regionaal Transport Leiding/

S

Switch
Een switch is uw overstap naar een andere leverancier.

T

Telemetrisch systeem
Dit is een systeem dat dagelijkse op diverse tijdstippen op uw stroomverbruik registreert. Deze gegevens worden via een vaste telefoon- of GSM-aansluiting door uw netwerkbedrijf uitgelezen. Zo’ n telemetrisch systeem is bij de wet verplicht als u een contract hebt voor 100 kW of meer.

Totale jaarverbruik
Hiermee bedoelen we het totale elektronische volume dat uw bedrijf afneemt. Dit is het totale jaarverbruik opgebouwd uit Laaguren en Normaaluren.

Transport of capaciteit
De transport- of capaciteitsdiensten betreffen het beschikbaar stellen en transporteren van de juiste hoeveelheid gas via het landelijke netwerk. De prijs voor capaciteitsdiensten wordt berekend op basis van uw persoonlijke behoefte; het jaarvolume dat u verwacht af te zullen nemen en uw contractcapaciteit. Voor het landelijke transport hanteert Essent tarieven voor een exit fee en een connection fee per aansluiting op jaarbasis over de maximaal door de afnemer per uur gecontracteerde hoeveelheid. Essent adviseert u graag over het contracteren van deze diensten. 

Transportdiensten
Essent biedt gas aan op het entrypunt volgens afgesproken kwaliteitsspecificaties en hoeveelheid. Vervolgens levert GTS op hetzelfde moment gas af, ook volgens afgesproken kwaliteitsspecificaties en hoeveelheid, op het gecontracteerde exitpunt. Voor deze (landelijke) transportdiensten wordt een tarief in rekening gebracht.

U

Uurbemeterde klanten
Als u meer dan 170.000 m3 (n;35,17) op jaarbasis verbruikt, dan wordt u volgens de gaswet gezien als uurbemeterde klant. De gasprijs voor uurbemeterde klanten bestaat uit de componenten commodity, transport en capaciteit, vaste bedragen en belastingen.
Uurbemeterde klanten zijn opgedeeld in twee categorieën op basis van het jaarverbruik:
Profiel GGV (jaarverbruik>1.000.000 m3 gas) en
Profiel GXX (jaarverbruik>170.000 – 1.000.000 m3).

V

Vaste kosten of vastrecht
Een vast bedrag dat zowel de leverancier als de netbeheerder bij u als klant in rekening brengt. Vaste kosten (ook wel vastrecht) is in feite een abonnement op de dienstverlening rond de levering van energie. Bijvoorbeeld de overname van de programmaverantwoordelijkheid.

Verblijfsfunctie
Voor elke elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie geeft de overheid een korting op de heffing voor energiebelasting. Deze heffingskorting wordt in mindering gebracht op uw nota/jaarafrekening.
De verblijfsfunctie wordt toegekend aan objecten welke kunnen dienen (al dan niet tijdelijk) als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben en een elektriciteitsaansluiting hebben. Bekijk de download voor een overzicht van verblijfsfuncties.
Overzicht verblijfsfunctie

Verbruiksprofiel
Met een verbruiksprofiel kan een min of meer nauwkeurige inschatting gemaakt worden van het verbruik van een grote groep aansluitingen over een korte periode op basis van een bekend verbruik over een langere periode, bijvoorbeeld een jaar.

Verklaring gebruik gas en warmte voor tuinbouwdoeleinden
De “verklaring gebruik gas en warmte voor tuinbouwdoeleinden” wordt verstrekt door het agentschap van het Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Dit wordt ook wel Tuinderverklaring genoemd.

Vermindering energiebelasting
Zie heffingskorting

Vermogen
Vermogen is uw hoogste piekverbruik op een bepaald moment in een jaar. Als u niet over een telemetrisch systeem beschikt, hanteren we – bijvoorbeeld in een offerte – het gemiddeld piekverbruik van een vergelijkbare groep afnemers.

W

WOZ 

Wet Waardering Onroerende Zaken. De wet WOZ is opgesteld voor het bepalen van de waarde van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. Deze waarde wordt elk jaar door de gemeente vastgelegd en door middel van een beschikking naar de eigenaar verstuurd. De beschikking wordt door overheden gebruikt bij het berekenen van belastingen op onroerende zaken. 

WOZ-object 

Een WOZ-object is een onroerende zaak of een samenstel van meerdere (on)gebouwde eigendommen die bij elkaar horen. Hierbij geldt de eis dat deze onder één gebruiker, één eigenaar en binnen één gemeente vallen. Denk hierbij aan een woning of bedrijfsruimte. Ook dient een woning minimaal te beschikken over een toilet en een keuken om als WOZ-object te worden gezien. Bij niet-woningen geldt de eis dat het object afsluitbaar moet zijn. De uiteindelijke bepaling of er sprake is van een WOZ-object ligt bij de gemeenten.