Afspraken Energieakkoord

November 2015

Energiemarkt

Volgens het Energieakkoord krijgen kolencentrales in 2016 opnieuw een vrijstelling van kolenbelasting als ze elektriciteit opwekken. Deze duurzaamheidsmaatregel kost de staat 189 miljoen euro. In het Energieakkoord is vastgelegd dat deze derving wordt gedekt door een verhoging van de energiebelasting voor bedrijven en particulieren. Het kabinet heeft onderzocht hoe de lasten binnen deze beide groepen op een evenwichtige wijze kunnen worden verdeeld. Bij bedrijven is daarbij gekeken naar een verdeling over de bedrijven die met name aardgas gebruiken en de bedrijven die met name elektriciteit gebruiken.

Tarieven 2016
De voorgestelde tarieven voor de energiebelasting staan in het Informatieblad Milieubelastingen.

Wetsvoorstel
Deze voorstellen staan in het Belastingplan 2016. Het wetsvoorstel is op Prinsjesdag aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Zij moeten de voorstellen eerst behandelen. Na goedkeuring en publicatie in het Staatsblad, zal de wet ingaan.

Bron: www.rijksoverheid.nl