Actievoorwaarden Winactie isoleer-jezelf-verwenpakket

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie “isoleer-jezelf-verwenpakket”, hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Essent Retail Energie B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch, hierna te noemen: “Essent”. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel 1 – Algemeen

• Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
• Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
• Medewerkers van Essent die betrokken zijn bij deze actie en door Essent ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
• Het is niet mogelijk dat er meerdere prijzen op hetzelfde adres worden toegekend.
• Deelname aan de actie is gratis.

Artikel 2 – Hoe en wanneer kan je meedoen?

• Men kan deelnemen aan de actie door één iemand te taggen onder het Facebookbericht waar de actie in benoemd wordt. Dit kan vanaf maandag 22 maart 2021 tot en met vrijdag 26 maart 2021. 
• Essent informeert de winnaars op maandag 29 maart 2021.

Artikel 3 – Prijzen

• Er worden 5 energiepakketten weggegeven ter waarde van maximaal EUR 100,00 per pakket. 
• Het pakket wordt uiterlijk één week na bekendmaking van de winnaars toegestuurd.
• De persoon die in de comment is getagd, ontvangt het pakket. 

Artikel 4 – Aanwijzing van een winnaar

• De trekking van de winnaars geschiedt door medewerkers van Essent op basis van de leukste comments. 
• De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Essent voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
• We betalen of keren de prijs niet in een andere vorm uit.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

• Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
• Essent is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – de door haar, uitgekeerde prijzen; - het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; - het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde. 

Artikel 6 – Rechten Essent

• Essent behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Essent hier aansprakelijk kan worden gehouden. 
• Essent behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. 

Artikel 7 – Diversen

• Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing, zoals te vinden op onze website www.essent.nl.
• Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.